Regulamin

RECOVERY PC zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych.

RECOVERY PC nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne, które mogą ujawnić się podczas wykonywania wstępnej analizy nośnika danych oraz za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.

RECOVERY PC oświadcza, że każde zlecenie odzyskania danych wykonuje z należytą starannością, najnowszą wiedzą i specjalistycznym sprzętem, jednakże nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na nośniku.

RECOVERY PC informuje, iż w niektórych sytuacjach, w szczególności w przypadku uszkodzeń fizycznych nośników, odzyskanie danych wymaga wykonania pewnych czynności, które mogą skutkować utratą gwarancji nośnika danych.

Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych na powierzonym nośniku danych w celu ich odzyskania i oświadcza, że jest uprawnionym odbiorcą lub adresatem nośnika danych oraz informacji zawartych na nim objętym albo osobą bezpośrednio przez tegoż odbiorcę lub adresata upoważnioną.

RECOVERY PC zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy ze zlecającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zlecającego bez jego uprzedniej zgody na pismie.

Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych oraz wykorzystanych narzędzi i technologii stanowią tajemnicę RECOVERY PC.

Dane odzyskane są zaszyfrowane i przechowywane przez RECOVERY PC przez okres 14 dni od dnia wykonania usługi. Po tym czasie dane zostaną definitywnie kasowane z naszych serwerów.

W przypadku nieodebrania nośnika w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia prac bądź rezygnacji z dalszej pracy nośnik danych przechodzi na własność RECOVERY PC

Wysłanie nośnika do laboratorium wymaga wypełnionego Formularza zgłoszeniowego i akceptację przez Zlecającego niniejszego Regulaminu odzyskiwania danych .

Nośniki wysyłane są firmą kurierską . Zlecający zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki kurierem

Nośniki danych po wykonaniu zlecenia są odzysłane do zamawiającego firmą kurierską. RECOVERY PC Odzyskiwanie Danych nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez firmę kurierską.

Usługa odzyskiwania danych realizowana jest w trzech etapach:

■ Etap I – analiza techniczna nośnika, poinformowanie o kosztach usługi
■ Etap II – właściwy proces odzyskiwania danych
■ Etap III – przekazanie wyników

Zlecający oświadcza, iż zapoznał się z procedurą odzyskiwania danych i ich etapami.

Zlecający oświadcza, iż zapoznał się z ceną wykonania usługi.

Zlecający oświadcza, iż zapoznał się z procedurą odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz z aktualny cennikiem firmy RECOVERY PC Odzyskiwanie Danych oraz wyraża zgodę na wystawienie za wykonaną usługę faktury VAT bez jego podpisu. Płatność za usługę należy uregulować najpóźniej w dniu odbioru lub przed wysłaniem danych.

Płatność za analizę uzależniona jest od jej trybu.

W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych, tj. po zaakceptowaniu kosztów realizacji usługi, zlecający zostanie obciążony kosztami wykonania ekspertyzy.

Do wszystkich cen doliczyć należy 23% VAT

Koszty przesyłki nośników w obie strony wraz z ubezpieczeniem obciążają zleceniodawcę.

Sprawdź cennik naszych usług

I skontaktuj się z nami w celu odzyskania danych lub innych potrzebnych prac serwisowych!

Top